Đam mỹ

Hầu quân như hầu mèo – Chương 9

Chương 9: Thế giới nhan khống (*) đơn giản như vậy (*) nhan khống: rất-thích-nhan-sắc, nôm na ‘cuồng nhan sắc, khuôn mặt, tướng mạo người khác’ Thực ra Chương Trác Vân uống không nhiều lắm, chẳng qua là hắn cảm thấy sau khi đọc xong kịch bản lại cùng ảnh đế tiếp xúc một lúc… Continue reading Hầu quân như hầu mèo – Chương 9